Szavatossági szabályok – ’Little flamingos’ webáruház

 

 1. Kellékszavatosság

 

Szolgáltató a Webáruházban megvásárolható termékekről, azok lényeges tulajdonságairól folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által biztosított termékleírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén Szolgáltató jogosult a Megrendelő kellékszavatossági/termékszavatossági igényét elutasítani:

 • a terméket a Megrendelő nem rendeltetésszerűen használta (durva felületekkel való érintkezés a termék sérüléséhez vezet, anyagának roncsolódását eredményezi);
 • a terméket a Megrendelő szakszerűtlenül, rendeltetésellenesen kezelte esetén

(      A) a fürdőruhákat minden egyes használat után kézmeleg vízben kell kiöblíteni és szellős helyen száradni hagyni; a fürdőruhákat tilos mosógépben mosni és centrifugálni, és ugyanígy tilos szárítógépben szárítani és vasalni is)

 1. B) a fitnesz ruhákat egy-két használatot követően, alacsony hőfokon (maximum 40 fokon) kell mosógépben kimosni vagy kézmeleg vízben kell kiöblíteni és szellős helyen száradni hagyni; a fitnesz ruhákat tilos mosógépben centrifugálni, és ugyanígy tilos szárítógépben szárítani és vasalni is);
 • nem megfelelő méretválasztás következtében fellépő hiba (a Webáruház felületén Szolgáltató folyamatosan elérhetővé teszi azt a mérettáblázatot, mely alapján a Megrendelő ki tudja választani a számára megfelelő méretet);
 • a Megrendelő szakszerűtlen/házilagos javításának következményeként a hiba súlyosbodott, vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megítélhető.

 

 1. Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Megrendelő hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 1. Milyen jogok illetik meg Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet a lenti igényérvényesítési sorrend betartása mellett:

 1. Megrendelő a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.
 2. Ha a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést nem kért, illetve nem kérhetett, úgy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
 3. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra azzal, hogy az áttérés költségét a Megrendelő viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 4. Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a vásárlástól számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát már nem érvényesítheti, míg fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt a kellékszavatossági jogait a vásárlástól számított 1 (egy) évig gyakorolhatja.

 1. Kivel szemben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. Milyen egyéb feltétele van a Megrendelő kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet a Megrendelő termékszavatossági jogával?

A megrendelt termék hibája esetén Megrendelő – választása szerint kellékszavatossági jogát gyakorolhatja vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Megrendelőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve annak kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét az Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig akkor, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Megrendelő – abban az esetben, ha fogyasztónak minősül – a vásárlástól számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti.  Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a termékszavatossági jogok érvényesítésére a vásárlást követő 1 (egy) évig van lehetőség. A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

 1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

 

Értesülj elsőként új termékeinkről, egyedi és sport csapatoknak szóló ajánlatainkról

Iratkozz fel és 10% kedvezményre jogosító kuponnal ajándékozunk meg!

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nincsenek termékek a kosárban.