Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A jelen nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) kizárólagos szervezője Gulyás Gréta egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 54470053, székhely: 8500 Pápa, Téglagyári út 6.) (a továbbiakban: Szervező).

2. A nyeremény

A Nyereményjátékban két nyertes kisorsolására kerül sor. Egyikük egy, a ‘Little flamingos’ webshopban forgalmazott bikinire vagy fürdőruhára, míg a másik nyertes egy ananász formájú felfújható matracra (méretek: 18x91x192 cm) válik jogosulttá, melyet a Szervező ad át Nyertesek részére. A Szervező által kisorsolt Nyertesek által közzétett kommentben megjelölt személyek (legfeljebb 1 fő nyertesenként) pedig egy 25% kedvezményre jogosító kupont kapnak , amit kizárólag a ‘Little flamingos’ webshopban (http://littleflamingos.com/) elérhető termékek megvásárlására használhatnak fel.

A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező a Nyertesek részére átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a Nyertesek helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020. július 14. napjától 2020 július. 21. napjáig tart.

4. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt like-olják a ‘Little flamingos’ hivatalos Facebook (https://www.facebook.com/littleflamingos/) és Instagram oldalát (https://www.instagram.com/littleflamingos/ @littleflamingos), valamint a Nyereményjáték meghirdetését tartalmazó Facebook vagy Instagram poszt alatti kommentben megjelölik azt a személyt (játékosonként legfeljebb 1 fő), akivel a legszívesebben mennének strandra. A Nyereményjátékra való érvényes jelentkezéshez a Játékosnak a fenti három lépés mindegyikét teljesítenie kell.

A Játékos kizárólag abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Nyereményjáték időtartama alatt lájkolja a ‘Little flamingos’ Facebook és Instagram oldalát is, valamint a Nyereményjáték meghirdetését tartalmazó Facebook vagy Instagram poszt alatti kommentben megjelöli azt a személyt (Játékosonként legfeljebb 1 fő), akivel a legszívesebben menne strandra.

Nyereményjáték időtartamának lezárultával Szervező összesen 2 (kettő) Nyertest sorsol ki az érvényes pályázatot benyújtó Játékosok közül, továbbá ezen Nyertesek által megjelölt személyek (Nyertesenként legfeljebb 1-1 fő) számára a kedvezményes vásárlásra jogosító kupont biztosítja a Szervező.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyereményjátékban a 2 (kettő) Nyertes egyike az öko-fürdőruhát vagy öko-bikinit nyeri meg, másikuk pedig a felfújható matracra válik jogosulttá. Egy Nyertes csak egy Nyereményre válik jogosulttá abban az esetben, ha a Szervező a Játékost sorsolja ki a játék nyerteseként.

A sorsolás időpontja: 2020. július 21. 21.00 óra

A Szervező a kisorolt Nyertesek, illetve az általuk megjelölt személyek nevét közzéteszi a sorsolást követően a ‘Little flamingos’ hivatalos Facebook oldalán, egy nyilvános posztban. Szervező a sorsolást követő 8 (nyolc) napon belül írásban külön is értesíti a Nyertest és az általa megjelölt személyt, privát Facebook üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos és/vagy az általa megjelölt személy a Szervező megkeresésre nem reagál 8 (nyolc) napon belül, úgy nyereményétől elesik.

Szervező a Nyereményt a nyertes Játékos által az előzetes írásbeli egyeztetést követően postai úton juttatja el, vagy amennyiben a Nyertes lakó-illetve tartózkodási helye Budapesten vagy Pápán található, úgy személyesen adja át a Nyertesnek. Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy amennyiben a postai úton megküldött nyereményt a Játékos a posta erről szóló értesítése ellenére sem veszi át, és a nyeremény a Szervező részére visszaküldésre kerül, úgy a Játékos a nyereményétől elesik.

A nyeremény átadásának feltétele a nyertes Játékos valós személyes adatainak és elérhetőségének igazolása a Szervező részére.

5. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatot, valamint hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezeléséhez. A Nyereményjátékban csak azok vehetnek részt, akik a Nyereményjáték kiírásának megfelelően jelentkeznek a játékra.

A Nyereményjátékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket. A 15. életévet betöltött, de a 18 évesnél fiatalabb Játékos részvételéhez szülőjének vagy törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges. A jelen Nyereményjáték szabályzat elfogadásával a jelentkező Játékos igazolja ennek megtörténtét.

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, aki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatait hiányosan adja meg, továbbá jelentkezésében nyilvánvalóan valótlan adatok szerepelnek. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a Játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Nyereményjátékban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.

6. Személyes adatok kezelése

A Nyereményjátékra történő jelentkezéskor a Játékos köteles megadni saját nevét, illetve annak a személynek a nevét, akivel a legszívesebben menne a strandra. Szervező felhívja a Játékos figyelmét arra, hogy a Játékos és az általa megjelölt személy nevén túl, kezeli azokat az adatokat is, melyek a Játékos, illetve a megjelölt személy saját Facebook és Instagram profiljában nyilvános adatként szerepelnek – így különösen az érintettek profilképeként beállított fényképét.

Szervező felhívja továbbá a Játékos figyelmét arra is, hogy a Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy olyan személyt jelöljön meg a Nyereményjáték meghirdetését tartalmazó Facebook vagy Instagram poszt alatti kommentben, aki a jelen adatkezelési tájékoztatót elolvasta és személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

A Szervező által kisorsolt Nyertesnek a nyeremény átvételéhez a fenti adatokon túlmenően meg kell adnia adóazonosító jelét, illetve postacímét is, ha a Nyeremény postai kézbesítését kéri.

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Nyereményjáték lezárultáig kezeli.

Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az info@littleflamingos.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

7. Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szervezőhöz: info@littleflamingos.com.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek fennállása esetén a Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken található bővebb információ: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a http://littleflamingos.com/ weboldalon, az ’Adatvédelmi tájékoztató’ menüpont alatt érhető el.

8. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Játékszabályzat a http://littleflamingos.com/ oldalon érhető el.

Jelen Nyereményjáték vonatkozásában Szervező fenntartja a változtatás jogát. A Szervező a Nyereményjáték lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Pápa, 2020. július 14.


A honlapon megjelenő valamennyi szöveg, grafika, kép, hangfelvétel, videó és más tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, annak jogosulatlan felhasználása, másolása, szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Erre tekintettel tilos a honlapra feltöltött tartalmat módosítani, másolni, nyilvánosan előadni, átdolgozni, vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni.

A kosár tartalma

A kosarad üres
Részösszeg: HUF
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet
Válassz valutát
Adatvédelmi tájékoztató Általános szerződési feltételek Pénzvisszatérítési eljárás Manage Personal Data