Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője

A jelen nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) kizárólagos szervezője Hanczár Jázmin egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 52816789, székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 14.) (a továbbiakban: Szervező).

2. A nyeremény

A Nyereményjáték nyertesei egy-egy 18x91x192 cm méretű, rendelkező ananász formájú, felfújható matracra válnak jogosulttá, melyet a Szervező ad át a Nyertesek számára.

A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékosok helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2019. június 21. napjától 2019. augusztus 4. napjáig tart.

4. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt Szervező https://little-flamingos.soldigo.com oldalán működő ’Little flamingos’ webáruházban elérhető termékek közül legalább egyet vásárolnak, és a webáruház felületén keresztül jelentkeznek a nyereményjátékra e-mail címük megadásával, vagy a vásárlás során az ANANAS vagy az ECOFRIENDLY kódot beírják a Rendelés leadására szolgáló oldal alján, az 'Üzenet' mezőbe.

A Játékos kizárólag abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a webáruházban forgalmazott termékek valamelyikét megvásárolja, megrendelését az első 60 vásárló között adja le, és a Nyereményjátékra a webáruház erre kialakított felületén saját elhatározásból, önként jelentkezik. Nyereményjáték időtartamának lejártával Szervező összesen 3 (három) Nyertest sorsol ki a Játékosok közül.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a Nyereményjáték időtartama a webáruházban vásárlók száma nem éri el a 40 főt, úgy a Nyereményjáték nyertes kisorsolása és nyeremény átadása nélkül zárul.

A sorsolás időpontja: 2019. augusztus 5. 20.00 óra

A Nyertes értesítése a Nyereményjáték sorsolását követő 8 (nyolc) napon belül írásban, a Nyertes által megadott e-mail címen történik. Amennyiben a nyertes Játékos a megkeresésre nem reagál 8 (nyolc) napon belül, úgy nyereményétől elesik.

A nyeremények átadása előzetes egyeztetést követően a Nyertes által megjelölt postacímre történő megküldéssel, vagy Budapest területén előzetes egyeztetés alapján, személyes átvétel útján történik. Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy amennyiben a postai úton megküldött nyereményt a Játékos a posta erről szóló értesítése ellenére sem veszi át, és a nyeremény a Szervező részére visszaküldésre kerül, úgy a Játékos a nyereményétől elesik.

A nyeremény átadásának feltétele a nyertes Játékos valós személyes adatainak és elérhetőségének igazolása.

5. A részvétel és nyeremény átvételének feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatot, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezeléséhez. A Nyereményjátékban csak azok vehetnek részt, akik a Nyereményjáték kiírásának megfelelően jelentkeznek a játékra.

A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket. A 15. életévet betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő szóbeli beleegyezése szükséges. A jelen Nyereményjáték szabályzat elfogadásával a jelentkező Játékos igazolja ennek megtörténtét.

Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Nyereményjátékban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.

6. Személyes adatok kezelése

A Nyereményjátékra történő jelentkezéskor a Játékos köteles megadni: e-mail címét. Szervező annak megállapítása érdekében, hogy a Játékos valóban az első 40 vásárló között adta le megrendelését a webáruházban, és így jogosult-e a Nyereményjátékban való részvételre, kezeli a Játékos megrendelés során megadott személyes adatait: nevét, telefonszámát, címét. A Nyereményjáték végeztével kisorsolt Nyertesnek a nyeremény átvételéhez a fenti adatokon túlmenően meg kell adnia az adóazonosító jelét is.

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Nyereményjáték lezárultáig kezeli.

Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az info@littleflamingos.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

7. Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szervezőhöz: info@littleflamingos.com.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a https://little-flamingos.soldigo.com/ weboldalon, az ’Adatvédelmi tájékoztató’ menüpont alatt érhető el.

8. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Játékszabályzat a https://little-flamingos.soldigo.com/ oldalon érhető el.

Jelen Nyereményjáték vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2019. június 21.


A honlapon megjelenő valamennyi szöveg, grafika, kép, hangfelvétel, videó és más tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, annak jogosulatlan felhasználása, másolása, szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Erre tekintettel tilos a honlapra feltöltött tartalmat módosítani, másolni, nyilvánosan előadni, átdolgozni, vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni.

A kosár tartalma

A kosarad üres
Részösszeg: HUF
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet
Válassz valutát
Adatvédelmi tájékoztató Általános szerződési feltételek Pénzvisszatérítési eljárás Manage Personal Data